Episode #102 – With Thaleia, Kristal, Jonathan & Johnny.