Episode #105 – With Thaleia, Kristal, Patti and Imran.