Bonus Episode #69 with Kristal, Thaleia, Greg and Kyle.