Bonus Episode #65 with Kristal, Thaleia, and Erin.