Episode #106 – With Jacki Graham, Thaleia & Kristal.