Episode #107 – With Naomi, Angi, Thaleia & Kristal.